De roei-instructie heeft als doel om leden (beter) te leren roeien. Tegelijkertijd wordt de integratie van leden in de vereniging bevorderd. De roei-instructie wordt door eigen leden op vrijwillige basis verzorgd. Leden mogen bij MWC alleen roeien in boten waarvoor zij zijn gebrevetteerd.

Instructie wordt gegeven op doordeweekse ochtenden (vooral “Roeiers leeftijd 50+”) en avonden (vooral “Roeiers leeftijd 20 tot 40+”). Nieuwe leden met weinig of geen roei-ervaring kunnen in het voorjaar starten met instructie, mits er voldoende plaats is. Het is de bedoeling dat zij zo snel mogelijk leren roeien, om daarna de roeistijl te blijven verbeteren. Er wordt instructie gegeven voor:

  • het C-brevet: beginselen van de roeihaal, in een gestuurde C-dubbelvier, C-dubbeltwee of wherry
  • het Stuurbrevet
  • het B-brevet: verdere verfijning van de roeihaal, in de C-dubbelvier, C-dubbeltwee en C-één
  • het A-brevet: roeien in glad materiaal

Voor meer informatie over roei-instructie kunt u ook contact opnemen met de instructiecommissie.

Op deze pagina wordt beschreven welk brevet vereist is om in onze boten te mogen roeien.

Nagestreefd wordt, dat een nieuw roeilid in het jaar van aanmelding zijn C- en Stuurbrevet haalt. Immers alleen met Stuurbrevet mag zonder begeleiding van een instructeur geroeid worden.

Op deze website staat een overzicht van oefeningen voor het verbeteren van de roei techniek voor beginnende tot gevordere roeiers

Boten en brevetten; Zoals je waarschijnlijk al weet ben je gerechtigd tot het roeien in een boot van een bepaalde klasse als je in die klasse bent afgeroeid.
De pagina De botenvloot geeft in het verlengde van artikel 1 van het roeireglement aan, welke boten tot welke klasse behoren. Per klasse is aangegeven welke boten voor het geven van roei-instructie gebruikt kunnen worden. Mocht je het niet weten, kijk dan gauw op De botenvloot.

Handige informatie voor instructeurs vind je hier:

Foutencorrectie
Voorbereiding 2e Wintersessie januari 2018
Roeiwoordenboek
Roeicommando’s 3 talig
MWC – Roeiboek 2018 def 1.0

Documentatie 1e Wintersessie december 2017

Hieronder alle informatie over het nieuwe beleidsplan Instructie:

In dit hoofdstuk wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Het is opgedeeld in een aantal pagina’s. Onderaan en rechts vinden jullie verwijzingen naar de bijbehorende documenten en (vervolg)pagina’s.

100 jaar MWC – 100 jaar roei instructie, en nu verder

In de periode seizoen 2017 is ervaring opgedaan met een andere aanpak van het geven van instructie en het organiseren van het afroeien binnen MWC. In de daarop volgende discussies is duidelijk geworden dat er een duidelijker omschrijving moet komen van het hoe en waarom van de opzet van de instructie binnen MWC. Met het toenemen van het aantal aanmeldingen en het inzicht dat ook anderen een deel van de verantwoordelijkheid zouden kunnen en graag willen nemen, is drie jaar geleden begonnen taken te delegeren naar een bredere groep mensen.
Het is tijd om naast de techniek van het roeien zelf, ook de wijze van het organiseren van deze processen onder de loep te nemen en naar de 21ste eeuw te vertalen. Hier wordt die gedachte verder uitgewerkt. Daarbij is gebruik gemaakt van vele ideeën die hierover binnen de club leven.

Het doel van het organiseren van instructie

Het doel is duidelijker te maken welke uitgangspunten en werkwijze binnen MWC gehanteerd zullen worden bij de opzet van de instructie en het organiseren van het afroeien.
Belangrijk doel is het efficiënter omgaan met tijd en menselijke energie ten behoeve van:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de instructieprocessen
  • het in balans brengen van geïnvesteerde tijd en resultaat
  • frustraties tot een minimum terug te brengen en het plezier zichtbaarder te krijgen
  • meer tijd om naast investeren in de organisatie zelf te kunnen roeien.

De uitgangssituatie

De inzet en aandacht voor het geven van instructie en de organisatie daaromheen, door ervaren roeiers in het MWC  is voorbeeldig te noemen. Het is “vanzelfsprekend” dat roeiers hun kennen en kunnen aan onervaren en nieuwe leden doorgeven. De tijd die instructeurs hier in willen steken, lijkt onbegrensd.

De dynamiek van het organiseren van de instructie is complex. Het secretariaat van het MWC, de administratie, databeheer en de daadwerkelijke  roei-instructie-en afroei-activiteiten moeten goed op elkaar ingespeeld zijn om de stroom aanmeldingen van nieuwe onervaren en ook ervaren leden op een aangename manier, maar ook effectief naar een volwaardig lidmaatschap te loodsen.

Hoe groter de instroom nieuwe leden en hoe meer organisatorische taken gedelegeerd moeten worden, des te duidelijker is het dat overzicht, eensluidendheid en systematisch organiseren voorwaarden zijn voor een soepele gang van zaken.

Het afstemmen vraagt om een duidelijk en zo eenduidig mogelijk pakket van afspraken over criteria en eisen, overleg-momenten en -vormen en vooral om consequente toepassing van de afgesproken regels.

Dan is ook afwijken van een regel in voorkomende gevallen zinvol, verklaarbaar en verruimend.

Wij willen overigens ieder jaar alleen in april starten met een groep onervaren roeiers en die datzelfde jaar zoveel mogelijk begeleiden naar hun c- en stuurbrevet. Een start in augustus maakt het in de meeste gevallen toch niet mogelijk dat mensen nog datzelfde jaar hun brevet halen. Wel zal er in de zomer onder de voorwaarde van voldoende deelname een spoedcursus georganiseerd worden.

Hieronder het totale beleidsplan opgedeeld in alinea’s (incl huidige):

Bestanden Beleidsplan instructie: