Organisatie van instructie en afroeien

Binnen MWC worden de zaken die de feitelijke uitvoering van de instructie en de zaken die de organisatie van het instructieproces betreffen, gescheiden. Dat betekent dat er een overleg is waarin de zaken voor het instructeur overleg worden voorbereid en een overleg waarin de wekelijkse praktijk van de instructie en het afroeien worden geregeld. Er wordt ieder jaar in april gestart met een groep onervaren roeiers. Een start met onervaren roeiers in september is te laat om nog hetzelfde jaar met enige kans van slagen het C-brevet te halen. Wel is er gedurende het jaar een goede doorstroming mogelijk: van C naar stuur- naar B- en naar A-instructie. In de zomer wordt er een spoedcursus georganiseerd waarin mensen in een intensieve instructie van een maand klaar gestoomd worden voor het C-brevet.
Voor ieder kwartaal worden de activiteiten vastgelegd in een overzicht. Daarin wordt de indeling van de roeiers over de verschillende instructiesessies vastgelegd met bijbehorende namen van instructeurs , maar ook de data van de start van de roei-instructie  en de data voor het afroeien.

Tenminste iedere drie maanden is er een evaluatie-sessie waarin binnen het instructeur overleg de zaken met elkaar worden doorgenomen en besloten wordt welke zaken kunnen worden bijgesteld/veranderd.

De volgende twee overlegvormen zijn nodig voor de instructie en het afroeien:

 • Het overleg over de organisatie van de instructie en het afroeien: de instructiecommissie
 • Het instructie-inhoudelijke overleg: het instructeursoverleg

De leden van de instructiecommissie zijn:

 • Commissaris roei-instructie
 • Vertegenwoordiger C-instructie
 • Vertegenwoordiger B-instructie
 • Vertegenwoordiger A-instructie
 • Vertegenwoordiger Jeugd
 • Vertegenwoordiger Boordroeien
 • Vertegenwoordiger Afroeien

Het bestuurslid Sportzaken neemt vanuit het bestuur deel aan de bijeenkomsten van de instructiecommissie. Deze groep bereidt de discussies in het instructeur overleg voor en levert in ieder geval de volgende producten op:

 • planning Data instructies
 • planning Afroeien en mondeling stuurexamen
 • planning Opleidingen
 • Lijst Instructeurs
 • Lijst Beoordelaars
 • Voorbereiden en vastleggen roeitechnische en organisatorische zaken ter behandeling in het instructeur overleg
 • Voorbereiding agenda instructeur overleg.

Het instructeur overleg bestaat uit alle instructeurs en beoordelaars. In deze groep komen ter tafel:

 • alle zaken die zijn voorbereid in de instructiecommissie
 • alle praktische zaken betreffende de instructie en het afroeien
 • uitwisselen ervaring huidige instructiegroepen, individuele leerlingen, problemen en mogelijkheden
 • eigen instructiestijl
 • het gebruik van lesmateriaal, DVD en video opnames, inventarisatie eigen behoeftes aan bijscholing; Onderling of KNRB
 • knelpunten, vragen van de instructeurs.

Hieronder het totale beleidsplan opgedeeld in alinea’s (incl huidige):

Bestanden Beleidsplan instructie: